نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: تولید نخ تایر Tire Cord  – (واحد های فرایندی , یو تیلیتی و ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی)
محل: استان زنجان - زنجان
شرح خدمات: طراحی و مهندسی
کارفرما: شرکت بازرگانی و سزمایه گذاری لاستیک