نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: جداسازی گازهای صتعتی از هوا و تولید هوای فشرده – ASCAP – (واحد تولید یوتیلیتی شامل اکسیژن , نیترئژن و هوای فشرده و هوای ابزاز دقیق)
محل: استان خوزستان – بندر عسلویه
شرح خدمات : مدیریت پروژه , طراحی و مهندسی , خدمات کالا , مهندسی کارگاهی
کارفرما : شرکت پتروشیمی مبین