نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: طرح توسعه میدان نفتی آزادگان AFD – واحد های فرایندی و سرچاهی
محل: استان خوزستان – دشت آزادگان
شرح خدمات: خدمات مهندسی
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)