نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: واحد جداسازی هوا -Air Sepeartion Unit  - واحدهای تولید یوتیلیتی شامل اکسیژن و     نیتروژن)
محل: استان خوزستان- غرب کارون
شرح خدمات: مدیریت پروژه , طراحی و مهندسی , خدمات کالا , مهندسی کارگاهی
کارفرما: شرکت پتروشیمی مبین