توضیحات
پروژه: واحد فرایندی EPC2 - فاز 12 پازس جنوبی
محل: استان بوشهر
شرح خدمات: مدیریت پروژه , طراحی و مهندسی , خدمات کالا , مهندسی کارگاهی
کارفرما: شرکت پترو پارس