نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: گرانول اوره -Urea Granulation Unit – (واحد های فرایندی)
محل: استان خوزستان – بندر امام
شرح خدمات: طراحی و مدیریت مهندسی
کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی