نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: یوتیلیتی افساید  LTBE/MTBE
محل: استان مرکزی  - اراک- پالایشگاه اراک
شرح خدمات: طراحی و مهندسی تفضیلی و خدمات مهندسی خرید
کارفرما: شرکت پترو صنعت پیشتاز