نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: متانول 3 – (ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی)
محل: استان خوزستان – بندر امام
شرح خدمات : طراحی مهندسی
کارفرما: مدیریت و توسعه صنایع پتروشیمی PIDEMCO – شرکت پتروشیمی فن اوران