پاسخ دهید

توضیحات
پروژه: واحد هیدروژن HORP  -  واحد فرایندی تولید هیدروژن پالایشگاه نفت هرمز
محل: استان هرمزگان – بندر عباس –
شرح خدمات : مدیریت پروژه , طراحی و مهندسی , خدمات کالا , مهندسی کارگاهی
کارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC))