نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: مارون Offsite  – (ساختمانهای صنعتی و Pipe Rack)
محل: استان خوزستان – بندر امام
شرح خدمات : طراحی و مهندسی
کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون