توضیحات
پروژه: طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند اراک – واحد هیدروژن – واحد فرایندی تولید هیدروژن
محل: استان مرکزی  - اراک
شرح خدمات: طراحی و مهندسی تفضیلی و خدمات مهندسی خرید
کارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC