نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: Arvand PVC Complex  - واحد EDC- VCM  (واحدهای فرایندی)
محل: استان خوزستان – بندر امام
شرح خدمات : مدیریت پروژه , طراحی و مهندسی , خدمات کالا , مهندسی کارگاهی
کارفرما: مدیریت و توسعه صنایع پتروشیمی PIDEMCO – شرکت پتروشیمی اروند