توضیحات
پروژه:واحد جداسازی هوا – Air Seperation Unit (ASU) - ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ یوتیلیتی ﺷﺎﻣﻞ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ و نیتروژن - ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷیمی ﻣﺒﻴﻦ محل:بندر عسلویه - ایران شرح خدمات:ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ، ﻃﺮﺍﺣی ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳی ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺎﻻ، ﻣﻬﻨﺪﺳی کارگاهی کارفرما: ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺯﻩ