نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه:  HDPE Pilot Plan – (واحد های فرایندی  و یوتیلیتی)
محل: استان مرکزی – اراک
شرح خدمات: طراحی  مهندسی
کارفرما: شرکت پتروشیمی پویش