توضیحات
پروژه: ایران LNG
محل: استان بوشهر -بندر تنبک
شرح خدمات: طراحی و مهندسی تفضیلی و خدمات مهندسی خرید
کارفرما: شرکت ناردیس