نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: NGL -3200
محل: استان خوزستان- غرب کارون
شرح خدمات: طراحی و مهندسی تفضیلی و خدمات مهندسی خرید
کارفرما: مناطق نفت خیز جنوب