توضیحات
پروژه: ترمینال نفتی افق
محل: استان هرمزکان -  جزیره قشم
شرح خدمات: مدیریت پروژه , طراحی مهندسی پایه و تفضیلی , خدمات مهندسی خرید
کارفرما: شرکت پارس کرانه قشم