توضیحات
 پروژه:  Olefin 9– (ساختمانهای صنعتی و Pipe Rack)
محل: استان بوشهر – بندر عسلویه
شرح خدمات : طراحی  مهندسی
کارفرما: شرکت پتروشیمی پارس