توضیحات
پروژه: یوتیلیتی افساید
محل: استان لرستان - بروجن
شرح خدمات: مدیریت پروژه , طراحی و مهندسی پایه
کارفرما: پتروشیمی لرستان