نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: افزایش ظرفیت تلمبه خانه و خط لوله غرب کارون
محل: استان خوزستان - امیدیه
شرح خدمات: مطالعات اولیه و امکان سنجی
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)