پروژه ها

افزایش ظرفیت تلمبه خانه و خط لوله غرب کارون

مطالعات اولیه و امکان سنجی

مشخصات پروژه

مکان

امیدیه استان خوزستان

کارفرما

شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه