پروژه ها

ترمینال نفتی افق

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی پایه و تفصیلی و خدمات مهندسی خرید

مشخصات پروژه

مکان

قشم

کارفرما

پارس کرانه قشم

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه