پروژه ها

تولید نخ تایر Cord Tireواحدهای فرایندی، یوتیلیتی و ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری الستیک

طراحی مهندسی

مشخصات پروژه

مکان

زنجان

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه