پروژه ها

جداسازی گازهای صنعتی از هوا و تولید هوای فشرده ASCAP شرکت پتروشیمی مبین

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی، خدمات کالا، مهندسی کارگاهی

مشخصات پروژه

مکان

بندر عسلویه

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه