پروژه ها

طرح توسعه پالایشگاهه نفت شازند واحد هیدروژن شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی، خدمات کالا، مهندسی کارگاهی

مشخصات پروژه

مکان

اراک

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه