پروژه ها

متانول سوم ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی مدیریت و توسعه صنایع پتروشیمی pidmco شرکت پتروشیمی فن آوران

طراحی و مهندسی ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی

مشخصات پروژه

مکان

بندر امام

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه