پروژه ها

واحد جداسازی هوا Air Separation Unit2 واحدهای تولید یوتیلیتی شامل اکسیژن و نیتروژن شرکت پتروشیمی مبین

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی، خدمات کالا، مهندسی کارگاهی

مشخصات پروژه

مکان

عسلویه

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه