پروژه ها

پالایشگاه نفت هرمز واحد هیدروژن HORPشرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی، خدمات کالا، مهندسی کارگاهی

مشخصات پروژه

مکان

بندرعباس

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه