پروژه ها

یوتیلیتی و آفسایت پتروشیمی بروجن

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی پایه

مشخصات پروژه

مکان

بروجن (استان لرستان)

کارفرما

شرکت صنایع پتروشیمی بروجن

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه