پروژه ها

یوتیلیتی و آفسایت کارخانه تولید ETBE/MTBE

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی پایه

مشخصات پروژه

مکان

اراک

کارفرما

شرکت پترو صنعت پیشتاز

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه