پروژه ها

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان (AFD)واحدهای فرایندی و سرچاهی شرکت مهندسی توسعه نفت ایران

خدمات مهندسی

مشخصات پروژه

مکان

خوزستان

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه