پروژه ها

Arvand PVC Complex EDC/VCM واحد مدیریت و توسعه صنایع پتروشیمی PIDMCO شرکت پتروشیمی اروند

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی، خدمات کالا، مهندسی کارگاهی

مشخصات پروژه

مکان

بندر امام

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه