پروژه ها

HDPE Pilot Plant واحدهای فرایندی و یوتیلیتی شرکت پتروشیمی پویش

طراحی مهندسی

مشخصات پروژه

مکان

اراک

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه