پروژه ها

NGL3200

طراحی و مهندسی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید

مشخصات پروژه

مکان

غرب کارون

کارفرما

شرکت مهندسی و توسعه نفت/ 2 مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه