پروژه ها

Olefin th 9 ساختمانهای صنعتی و Racks Pipe شرکت پتروشیمی پارس

طراحی مهندسی

مشخصات پروژه

مکان

عسلویه

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه