تمام شده

تولید نخ تایر Cord Tireواحدهای فرایندی، یوتیلیتی و ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری الستیک1402/8/21 19:56:58
متانول سوم ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی مدیریت و توسعه صنایع پتروشیمی pidmco شرکت پتروشیمی فن آوران1402/8/21 19:52:26
واحد جداسازی هوا Air Separation Unit2 واحدهای تولید یوتیلیتی شامل اکسیژن و نیتروژن شرکت پتروشیمی مبین1402/8/21 19:44:23
بازگشت به بالا