توضیحات
پروژه:  Marun Jam SM (ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی)
محل: استان خوزستان – بندر امام
شرح خدمات : طراحی  مهندسی
کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون – جم - پارس