تصویر جدا کننده
ایمیل

info@bamdej.com

تصویر جدا کننده
تلفن

 

02143000057

تصویر جدا کننده
ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ

1994815592

تصویر جدا کننده
آدرس

تهران - ﻣﻴﺪان ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ – اﺑﺘﺪاي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﺪاﻣﻲ – روﺑﻪ روي ﺳﺎﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮﻧﻴﻜﺲ – ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم – واﺣﺪ 34

تماس با ما