با بام دژ طرح در ارتباط باشید

  • آدرس: تهران، ﻣﻴﺪان ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ، اﺑﺘﺪاي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﺪاﻣﻲ، روﺑﻪ روي ﺳﺎﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮﻧﻴﻜﺲ ، ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم، واﺣﺪ 34

  • تلفن تماس: 02143000057

  • کد پستی: 1994815592

  • ایمیل: info@bamdej.com