پروژه ها

ایران LNG

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی پایه و تفصیلی و خدمات مهندسی خرید

مشخصات پروژه

مکان

تنبک (استان بوشهر)

کارفرما

ناردیس – مهندسان مشاوره سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه