پروژه ها

مارون Offsiteساختمانهای صنعتی و پایپرکها شرکت پتروشیمی مارون

طراحی مهندسی

مشخصات پروژه

مکان

بندر امام

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه