پروژه ها

واحد گرانول اوره واحدهای فرایندی شرکت پتروشیمی رازی

طراحی و مدیریت مهندسی

مشخصات پروژه

مکان

بندر امام

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه