پروژه ها

Marun – Jam – SM ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی شرکت پتروشیمی مارون – جم – پارس

طراحی مهندسی

مشخصات پروژه

مکان

بندر امام

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه